آخرین اخبار
اشتراک گذاری
18 مهر 1401
64 بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آئین نامه مسابقات لیگ شطرنج

رده های سنی استان خراسان رضوی

در سال ۱۴۰۱ ریتد کمتر از ۱۸ سال – متولدین ۱۳۸۳ و به بعد(

 

ماده ۱ ( اهداف :

هیئت شطرنج استان خراسان رضوی برای دست یابی به اهداف زیر :

الف( ارتقاء سطح کیفی وتوسعه شطرنج در رده های سنی

ب( ترغیب وتشویق مراکز آموزش شطرنج، مراکز علمی، فرهنگی، اقتصادی وبرای شرکت در مسابقات

ج( شناخت تیمهای برتر و صعود آنها به مراتب بالاتر

اقدام به برگزاری مسابقات تیمهای رده سنی )زیر ۱۸ سال ( استان در سال ۱۴۰۱ می نماید .

 

ماده ۲ ( قوانین ومقررات :

۱ – ۲ مسابقات به روش سوئیس و طی ۹ دور برگزار خواهد شد. تیم های هم خانواده در ۲ دور آخر نباید با هم مسابقه بدهند .

۲ – ۲ زمان بازیها ۴۵ دقیقه برای هر بازیکن به اضافه ۱۰ ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت می باشد.

۳ – ۲ مسابقات در روز های جمعه ساعت   ۱۰  در محل هیات استان برگزار می گردد.

)احتمال برگزاری برخی هفته ها در روز های پنجشنبه ها وجود دارد(

۴ – ۲ کلیه قوانین فیده در مسابقات اعمال می شود

۵ – ۲ تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه بازیکن )پس از شروع بازی( منجربه باخت او خواهد شد و برای حریف یک امتیاز منظور می شود مگر آن که سرداور طور دیگری تصمیم بگیرد .

 

ماده ۳ ( شرایط تیمها و بازیکنان :

۱ – ۳ هر تیم متشکل از ۶ بازیکن می باشد که برروی ۴ میز با احتساب ۲ بازیکن ذخیره به رقابت خواهند پرداخت .

۲ – ۳ حضور تنها یک بازیکن دارای ریتینگ بالای ۱۸۰۰ در هر تیم مجاز می باشد.

۳-۳چنانچه تیمی در جریان مسابقات به هر دلیل غیرموجه انصراف دهد، مراتب به کمیته انضباطی هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  گزارش خواهد شد .

 ۴ – ۳ ارائه یک برگ تصویر شناسنامه و یک قطعه عکس ۴ × ۳ از سوی کلیه اعضاء تیم الزامی است.

 ۵-۳ ارائه لیست اسامی با جای خالی قابل قبول نبوده و اسامی به ترتیب متوالی از میز ۱ منظور می گرد،

معرفی حداقل چهار بازیکن اصلی میزهای اول تا چهارم تا آخر وقت اداری ۲ روز قبل از شروع مسابقات الزامی است. شایان ذکر است پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در تعداد بازیکنان و یا نام بازیکنان تا پایان ایجاد نخواهد شد.

تبصره ۱ : بازیکن مجاز است از کاپیتان خود در مورد پیشنهاد تساوی و یا قبول پیشنهاد تساوی حریف با رعایت قوانین کسب تکلیف نماید. ) تعیین جانشین کاپیتان )در صورت لزوم( صرفا قبل از شروع بازی از سوی کاپیتان تیم می بایست اعلام گردد در غیر این صورت کاپیتان تیم غیر قابل تغییر می باشد(

۶-۳  در صورتی که تیمی ۳ بازیکن غایب داشته باشد ۴ بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه، حضور حداقل ۲ بازیکن الزامیست.

 ۷-۳ ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی ۱ ساعت قبل از بازی به صورت کتبی در پاکت سر بسته به سر داور تسلیم شود درغیراین صورت مسئولیتی متوجه سر داور نخواهد بود. سرداور در حضور هر دو کاپیتان یا سرپرست تیمها اسامی را به رویت آنها می رساند. )در صورت ایجاد ساختار مربوط به دریافت ارنج بصورت اینترنتی ، اطلاعات تکمیلی در این خصوص، به تیم های شرکت کننده اطلاع رسانی خواهد شد(

تبصره ۲ : ارسال ارنج براساس لیست کامل و با علامت زدن جلوی نام بازیکن مورد نظر برای بازی در آن دور مسابقه انجام شود.

 ۸ -۳ در صورتی که بیش از دو بازیکن تیمی از سوی فدراسیون و یا وزارت ورزش به خارج از کشور یا داخل کشور اعزام شوند مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره ۳ : علاوه برموارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه و ارایه مدارک مربوطه، بنا به تشخیص سر داور و هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره ۴ : در هر صورت، مسابقات به تعویق افتاده می بایست تا قبل قرعه کشی دور بعد انجام پذیرد.

۹ -۳  سرپرستان تیمها موظفند تا روز ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ اعلام آمادگی خود را تحویل هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  دهند. شروع مسابقات روز جمعه  ۶ آبان ماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

 ۱۰-۳ بازیکنان می بایستی متولد سال ۱۳۸۳ و به بعد باشند.

۱۱-۳  عدم اعلام آمادگی و ارائه مدارک به منزله انصراف از مسابقات تلقی خواهد شد.

 

ماده ۴( رده بندی وشکستن امتیاز :

۴-۱ رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازی ها تعیین خواهند شد چنانچه دو و یا چند تیم در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین تیم برتر استفاده می شود:

الفامتیاز تیمی برویارویی مستقیم جبوخ هولز قطع شده ۱ دبوخ هولز

هسونه بورن برگر )مجموع حاصلضرب امتیاز تیمی به دست آمده مقابل هر تیم در جمع کل امتیاز بازی های تیم مقابل در پایان مسابقات(

 

ماده ۵( نحوه تعیین نفرات برتر میزهای ۶گانه :

 ۵ -۱ نفرات برتر میزهای ۶گانه در پایان مسابقات تعیین می شوند مشروط به اینکه هر بازیکن در ۴ میز اصلی حداقل  ۶۰درصد ( ۶  بازی در ۹ دور را شرکت کرده باشند و در ۲ میز ذخیره حداقل ۵۰درصد بازیها ( ۵ بازی در ۹ دور را شرکت کرده باشند)

 ۵ – ۲ برای تعیین نفر برتر به ترتیب از روشهای زیر استفاده می گردد(

الفدرصد امتیاز     بتعداد بازی بیشتر    جدیدار مستقیم       دتعداد بردها      هتیم بالاتر

تبصره ۵ :  استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی شود ولی بازی انجام نشده )غیبت حریف و غیره( در نتیجه میزها محاسبه می گردد .

 

ماده ۶ ( ورودیه :

 ۶ – ۱ تیمها متعهد خواهند شد مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت ورودیه پرداخت نمایند .

 

 

 

ماده ۷ ( جوایز :

۱ – ۷  به تیمهای اول، دوم و سوم، جام، مدال و حکم اعطا خواهد شد و به ترتیب در سال آینده از تخفیف    ۶۰ ، % ۵۰ % و% ۴۰   برخوردار می باشند .

۲ – ۷ به نفرات برتر میزهای ۶ گانه حکم و مدال اعطا خواهد شد .

 

ماده ۸ ( هیئت ژوری:

۱ – ۸ هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد ) ۵ نفر که با حضور ۳ نفر جلسه رسمیت می یابد(

۲ – ۸ چنانچه تیمی اعتراض داشته باشد باید حداکثر ۱۵ دقیقه پس از بازی مربوطه اعتراض خود را به هیئت ژوری به صورت کتبی اعلام و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمیمه گزارش نموده چنانچه رای به نفع آنها صادر شود مبلغ پرداختی مسترد در غیراینصورت به نفع هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  به حساب هیات واریز خواهد شد

توجه: به استثنای بازیکنانی که بازی آنها در جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین برگزاری مسابقات حضور افراد دیگر در سالن مسابقات مجاز نمی باشد .

تبصره ۶ : آوردن تلفن همراه و یا هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی به داخل سالن مسابقات ممنوع بوده و موجب باخت دارنده تلفن و یا وسیله الکترونیکی خواهد شد .

۳ – ۸ رای هیات ژوری نهایی ولازم الاجراست

تبصره ۷ :  اگراعتراض مربوط به تیمی باشدکه یکی از اعضاء آن )سرپرست ،مربی ، بازیکنان ( عضو هیات ژوری باشند نمی توانند در جلسه هیات ژوری شرکت کنند.

 

ماده ۹ ( پروتکل های بهداشتی :

۱ – ۹ استفاده از ماسک برای تمامی بازیکنان، سرپرستان، داوران و کادر اجرایی الزامی است.

۲ – ۹ همراه داشتن مایع ضد عفونی برای کلیه شرکت کنندگان و ضد عفونی دست ها قبل از ورود به سالن مسابقه الزامیست.

۳ – ۹ چنانچه بازیکنی موارد فوق را رعایت نکرده و یا مشکوک به بیماری باشد ) و یا دارای تب بالای ۳۷ درجه باشد ( از حضور آن بازیکن در سالن مسابقه جلوگیری خواهد شد ) ارنج نیز غیر قابل تغییر می باشد(

 

ماده ۱۰ ( سایر موارد :

۱ – ۱۰ سرداور مسابقه در پایان هر دور موظف است صورتجلسه مسابقه را به تائید کاپیتان یا سرپرست تیمها برساند و حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از مسابقه به همراه برگ ثبت بازی ها به هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  تحویل دهد .

۲ – ۱۰ تعیین تاریخ دیدارهای معوقه با توجه به بند ۱۰ – ۶ با کمیته مسابقات هیات شطرنج استان خراسان رضوی  خواهد بود. دیدارهای معوقه می تواند در هر یک از روزهای هفته به تشخیص هیئت باشد .

تبصره ۸ : هزینه برگزاری مسابقه به عهده تیمی است که عامل تعویق افتادن مسابقه می باشد .

۳ – ۱۰ نشانی محل مشهد-بلوار فردوسی مجموعه ورزشی شهید بهشتی از درب خیابان یاس هیات شطرنج خراسان رضوی  تلفن ۰۵۱۳۷۶۳۵۵۷۵ و یا ۰۵۱۳۷۶۳۵۸۱۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پاسخگو می باشد.

۴ – ۱۰ سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را که به تایید تک تک آنها رسیده باشد )قرارداد یا توافقنامه( که در آغاز و اتمام توافق قید شده باشد را به هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  تسلیم نماید.

۵ – ۱۰ هیئت شطرنج استان خراسان رضوی  موظف است اطلاعات مربوط به مسابقات را از طریق سایت هیات

شطرنج www.khorasanchess.ir  و یا از طریق پیام کوتاه و کانالهای این هیات در فضای مجازی به آدرس khorasanchess    منتشر نماید.

۶ – ۱۰ تمامی مسابقات در روزهای جمعه صبح از ساعت ۱۰  برگزار می گردد و در صورت صلاحدید کمیته برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل رسمی و یا روز قبل از تعطیلی در مواقع ضروری و همچنین روزهای عادی نیز این مسابقات برگزار می گردد .

 

هفته برگزاری تاریخ روز و ساعت
هفته اول ۶  آبان جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته دوم ۱۳ آبان جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته سوم ۲۰ آبان جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته چهارم ۲۷ آبان جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته پنجم ۴ آذر جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته ششم ۱۱ آذر جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته هفتم ۱۸ آذر جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته هشتم ۲۵ آذر جمعه صبح از ساعت ۱۰
هفته نهم ۲ دی جمعه صبح از ساعت ۱۰

 

 

ماده ۱۱  برنامه لیگ : امکان تغییر برنامه در طول مدت برگزاری لیگ به علت بروز شرایط پیش بینی نشده، وجود دارد.

 

کمیته برگزاری لیگ کمیته مسابقات هیئت شطرنج استان خراسان رضوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *